§ Aktuelt

 

NYHETER:           ( bla nedover for flere artikler )

Om foreldelse - særlig lån


De fleste har hørt om foreldelse av pengekrav og at foreldesfristen som hovedregel er 3 år.  Noen har også smertelig erfart at eneste måten å avbryte foreldelse er å ta rettslige skritt eller få en erkjennelse (bekreftelse) fra skyldner på at kravet eksisterer. Man kan diskutere frem og tilbake med skyldner om kravet men får man ikke en uttrykkelig erkjennelse eller tar rettslig skritt, tapes kravet etter 3 år.

Utgangspunktet for når foreldelse begynner å løpe, er forfallstidspunktet, som typisk er angitt på en faktura.


Men det er mange som lever i en villfarelse om at lån han har gitt naboen eller andre, også foreldes etter 3 år. Det er feil. Et pengelån foreldes først etter 10 år, jf foreldelsesloven § 5. Og man trenger ikke ha et lånedokument for at 10 års fristen gjelder. Så lenge man kan bevise at det var et lån, vil man altså ha en mye lenger frist på å kreve tilbake pengene. 


I en dom fra 2018 ble hadde en privatperson overført 1, 3 mill. til en venn/forretningspartner i 2008 og merket utbetalingene lån. Men det ble ikke laget noe avtale eller gjort noe for å få inn pengene før de to partene ble uvenner i 2013.  Det var heller ikke skrevet noe i selvangivelsen om dette.  Først i 2017 ble det fremmet krav om tilbakebetaling,


Han som hadde mottatt pengene sa at han ikke hadde registrert at utbetalingene var merket lån, og mente det ikke var tilfelle. Han påstod videre at det de to partene hadde seg imellom seg var gjort opp for lenge siden – og han påpekte at utbetaler skulle gjort noe for å sikre bevis i form av låneavtale, at det var passivitet m.m.


Retten avviste disse påstandene og mente at så lenge mottaker ikke hadde noen god forklaring på hva betalingene gjaldt (dersom det ikke var som avmerket på utbetalingen, «lån»), talte det meste for det långiver sa om utbetalingene. Og retten sa at manglende avtale m.m. måtte sees i lys av at partene var nære venner. Alt i alt fant retten det mest sannsynlig at det var lån og da var krav ikke foreldet siden rettslig skritt ble tatt etter ni år.  

Om arbeidsmiljøloven og dets regler  


 

Arbeidsmiljøloven har en rekke regler som beskytter den svake part i arbeidsforholdet; den ansatte. Mange av bestemmelsene er ufravikelig i ett arbeidsforhold; det vil si de må følges av arbeidsgiver, man har ikke anledning til å avtale seg bort fra disse bestemmelsene (f.eks. saksbehandlingsreglene ved oppsigelse, i hvilke tilfeller lønnstrekk er akseptert m.v.)


Arbeidsmiljøloven er en sammensatt lov i det den foruten å regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker også har generelle krav til arbeidsmiljøet og regler om arbeidstilsynet. For forholdet arbeidsgiver – arbeidstaker er de sentrale kapitler i loven:


- hvilke regler som gjelder om arbeidstid (kap 10)


- hvilke regler som gjelder for arbeid utført av barn/ungdom (kap 11)


- når man har rett til å få fri fra arbeid (kap.12)


- hvilke regler som gjelder ved ansettelse, krav om arbeidsavtale, utbetaling av lønn herunder   når trekk kan gjøres (kap 14)


- hvilke regler som gjelder ved oppsigelse og avskjed (kap 15 og 17)


- den ansattes rettigheter når bedriften skifter eier (kap 16)


Foruten arbeidsmiljøloven, vil også ferieloven av 29. april 1988 være av praktisk betydning. Den loven bestemmer hvordan ferie avvikles og hvordan feriepenger regnes ut/utbetales.


En annen lov som har betydning for en ansatt dersom vedkommende blir oppsagt/avskjediget, er rettshjelploven av 13. juni 1980. I de fleste tilfelle – særlig ved avskjed når man mister lønnen umiddelbart – vil man nærmest automatisk ha krav på fri rettshjelp.


I alt det vesentligste er det i nettopp tvister om oppsigelse og avskjed som gjør at man søker bistand fra advokat. I slike saker kan en ikke lese direkte av loven hva som er korrekt eller ikke. I loven heter det at det må foreligge saklig grunn for å si opp noen (med oppsigelsestid) og vesentlig mislighold for å avskjedige noen (gå på dagen) – men lovteksten sier ikke noe om hva som skal til for at nevnte kriterier er oppfylt. Det er da advokater - som gjennom sin kjennskap til hvilke momenter som tillegges vekt, hvor domstolene har ”lagt listen”, m.v. - kan gi gode råd.


Jeg har gjennom årene hatt mange saker, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Når jeg har representert arbeidstaker er det veldig ofte en takknemlig oppgave ettersom arbeidsgiver i (altfor) mange saker har tatt avgjørelse om oppsigelse eller avskjed uten å ha konsultert med advokat - eller gjort en grundig og skikkelig vurdering i forkant av oppsigelse/avskjed. Da er resultatet ofte gitt; den mangelfulle saksbehandling medfører at arbeidsgiver må betale erstatning til den ansatte.


Når en arbeidsgiver spør meg om råd om de foreligger grunn for oppsigelse, er mitt standardsvar; gi den ansatte en sjanse til gjennom en skriftlig advarsel hvor det påpekes at neste gang vil arbeidsforholdet kunne opphøre. Som i ethvert avtaleforhold - og særlig i arbeidsavtaler, skal den som gjør feil ha mulighet til å rette det opp før avtalen sies opp.


Hvis jeg skal sette opp en huskeliste, som arbeidsgiver bør følge og den ansatte bør sjekke følges, er det i stikkord slik:


- det skal alltid være en skriftlig arbeidsavtale


- man kan ha 6 måneders prøvetid – i prøvetiden er vilkårene for oppsigelse vesentlig mindre strenge enn ved fast ansettelse


- har man midlertidig ansatte, og disse fortsetter utover den fastsatte tiden, kan det medføre fast ansettelse


- følg opp den ansatte; la vedkommende få tilstrekkelig opplærling, ha medarbeidersamtaler. Og viktig: skriv møtereferat


- ved oppsigelse og avskjed: konsultert fagfolk, la disse få fremlagt alle relevante fakta. La heller den ansatte få en ekstra sjanse (gi advarsel) hvis det er noe tvil


- la tillitsvalgte bli involvert ved oppsigelse/avskjed


- sørg for å ha dokumentasjon for advarsler som er gitt


- husk alle formreglene ved oppsigelse og avskjed

Forbrukervern – Prisoverslag er bindende


Forleden fikk jeg spørsmål fra en som bygger hus, om hvilken rettslig betydning et prisoverslag har. Bakgrunnen for spørsmålet var at vedkommende hadde bestilt et ekstraarbeid, hvor faktura var blitt dobbelt så dyrt som en forhåndskalkyle han hadde mottatt av entreprenør.


Ja, prisoverslag er i utgangspunktet bindende for entreprenør i boligprosjekt og for håndverker ved håndverkertjenester. Det er i bustadoppføringslova § 41 (3) sagt at «Dersom entreprenøren har gjeve eit prisoverslag, skal vederlaget ikkje overstige den oppgjevne summen vesentleg, og høgst med 15 prosent» og i håndverkertjenesteloven § 32 (2): «Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent»

Selvfølgelig gjelder ikke bestemmelsen dersom det blir gjort tilleggsbestilling utover det man har fått pris på. Det sier seg i grunnen selv.


Men hva betyr prisoverslag? Når tid kan man si det er et bindende prisoverslag og ikke bare en antydning som ikke er bindende? Som regel sier jo entreprenør/håndverker at, vi gav bare en antydning, men så viste seg at jobben ble mer krevende og derfor gjelder ikke antydningen.


Høyesterett har i 2016 avklart dette. De viser til når lovene ble laget ble det sagt at det var et sterkt behov for forbrukervern og at lovene burde være klare for å unngå tvister. Høyesterett viser videre til at formålet med prisoverslag er at forbruker skal kunne innrette seg i tillitt til at pris blir slik prisoverslaget lyder på, siden forbruker selv ikke har kunnskap til å vurdere dette.  Da kan forbruker vurdere og kunne velge om han vil inngå avtale.


Hva prisoverslag er benevnt som, har ikke har betydning. Om det er prisoverslag, prisestimat, kalkyle, betyr ingen ting. Det er ikke heller nødvendig at det er inngått noen avtale om dette.  


Høyesterett oppsummerer med at er det gitt en pris og man hvilken jobb som skal gjøres, vil det binde entreprenør/ håndverker. At man bruker flere timer enn man trodde på jobben, er entreprenør/håndverker sitt problem. Og det kreves sterke bevis for å si at prisopplysningen ikke var ment å være bindende.  Entreprenør/håndverker må da bevise at uttalelsene bare var generelle og/eller var gitt med forbehold etc.


Utgangspunktet er derfor som nevnt i overskriften; prisoverslag er bindende og som jeg forklarte vedkommende som stilte spørsmål; godta maksimalt en økning på 15 % på den pris du har fått.

Lønn som fortjent?

 

Arbeidsmiljøloven er omfattende og har mange bestemmelser som beskytter den svake part, den ansatte.  Men hva en ansatt skal tjene sier ikke loven noe om, dette må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen som partene plikter å inngå, se arbeidsmiljøloven § 14-6.

Det betyr at arbeidstaker må forhandle med arbeidsgiver lønnen. I mange tilfeller er det ikke noe problem fordi arbeidsgiver tilbyr en lønn som er lik den andre i tilsvarende stilling har, eventuelt er lønnsbetingelsene bestemt gjennom tariffavtaler – om partene er organisert.


 I forbindelse med at mange utlendinger, særlig fra Øst-Europa, kom til Norge for å jobbe, ble det inngått mange rare arbeidsavtaler. Felles for disse avtalene var at lønnen ble satt veldig lavt, som gjorde at utledningene tjente veldig lite (sosial dumping). At arbeidsgiver foretrakk disse fremfor norske arbeidstakere, og på den måten stengte norske arbeidstakere ute, var en naturlig konsekvens av dette.


Dette gjorde at lovgiver så nødt til å innføre minstelønn for enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft skulle få dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.  I dag gjelder det innen bygg, renhold, skipsindustri og noen andre yrker hvor utlendinger vanligvis tar jobb. Arbeidsgiver er altså nødt til å betale den minstelønn som er lovfestet.


Men det er fortsatt mange bransjer som ikke har slik minstelønn, særlig i servicenæringen. Her er ofte grunnlønnen lav og det betales i tillegg provisjon. Problemet for ansatte med slike ordninger er at man da ikke får kompensert ugunstig arbeidstid i tillegg til at timelønn blir lav.  Dette er ikke bare problem for utlendinger men også for norske arbeidstakere.


Og det hjelper ikke for arbeidstakere å snakke med arbeidstilsynet om dette. Lønnsforhandlinger er ifølge arbeidsmiljøloven en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  Arbeidstaker er derfor prisgitt arbeidsgivers velvilje, og arbeidstaker er ofte stilt overfor et valg om å få en jobb med arbeidsgivers betingelser eller gå arbeidsledig.  Og ofte har arbeidsgiver ytterligere et vilkår om arbeidstaker ønsker jobben; ikke organiser deg, da får du ikke jobben.


Dette vil dessverre bli et økende problem når arbeidsmarkedet blir tøffere. Det er derfor forunderlig at arbeidstilsynet ikke ser at det er behov for minstelønn i flere bransjer.

Om avhendingslova og kjøpers stilling

 

Ett av de rettsområdene hvor det oftest oppstår konflikt, er ved kjøp og salg av brukt bolig. Mye av grunnen til at konflikt oppstår, er at man som kjøper legger mye penger i handelen for så oppleve at forventningene ikke oppfylles.

Som en følge av de mange konflikter som har vært på dette området, har lovgiver flere ganger foreslått endringer i loven.  Man har for eksempel tidligere vurdert om boligsalgsrapport skulle være obligatorisk (som jeg mener det helt klart skulle vært – men som det ikke er pr dato). Det siste som er bebudet er regelendring i 2019/2020, som bla skal gi lovgiver anledning til å lage forskrifter med minstekrav til tilstandsrapporter. Ellers bærer lovendring preg av å være mer klargjørende mht hva som kan forventes, slik at tvist skal unngås.  

Uansett regelendring er det ett par prinsipp som ikke endres, og er sentrale kjøpsrettslige prinsipper og som springer ut av partenes lojalitetsplikt overfor hverandre.  Først og fremst er det selgers plikt til å opplyse om forhold ved eiendommen selger må forstå har betydning for selger (avhendingslova § 3-7), men også det å sørge for at opplysninger som gis er objektivt riktige (det holder ikke å tro at de er riktig, de må være riktige), avhendingslova § 3-8.

I en sak jeg hadde som gikk til retten, hadde kjøper kort tid etter overtakelsen oppdaget at det var fuktig i kjellerrom, og det ble av takstmann avdekket mangelfull drenering og vanninntrengning i bolig, alt kostnadsberegnet til over 250 000,-. Selger ble i retten trodd på at han ikke visste om den mangelfulle drenering, men så sa retten at de fant det bevist at selger for noen år siden i forbindelse med oppussing, hadde registrert at det var saltutslag på veggen. Da burde selger skjønt at det var fuktproblemer, og det kan man ikke unnlate å undersøke dette eller opplyse om dette, før man selger. I seg selv var nok ikke saltutslaget tilstrekkelig til å dømme selger, men når det samtidig kom en nabo som vitne og opplyste at han hadde kjent fuktlukt i kjeller kort tid før salget, var sum av bevis slik at selgers opplysningsplikt etter avhendingslova § 3-7 ble ansett som ikke oppfylt.

I en annen sak ble selger dømt fordi de hadde unnlatt å opplyse om veien som var vedtatt å skulle ligge inntil eiendommen men som ikke var kommet lenger enn på vedtaksstadiet. Det ble bevist at selger kjente til denne kommende vei og det skulle man helt klart opplyst om.

Når det gjelder avhendingslova §3-8 kan selger være i god tro men likefullt komme i ansvar om feil opplysninger gis. Et typisk eksempel er at det er gitt feil opplysning om boligens areal. I en annen sak jeg hadde, som også gikk til retten, hadde selgers takstmann målt leiligheten til 63m2 og den ble annonsert slik. Kjøper var i leiligheten før han kjøpte den men selv om han syntes leilighet var liten stolte han helt og fullt på den profesjonelle takstmannsom selger hadde engasjert. Når så kjøper ett par år senere fikk målt opp leiligheten, oppdaget han at den var 53 m2. I slike saker har Høyesterett sagt at er det arealavvik over 5-6 %, skal det mye til for at selger skal unngå å komme i ansvar. Selger har via profesjonell medhjelper gitt feil opplysning, en opplysning som det, ifølge Høyesterett, må legges til grunn har betydning for kjøper om han senere skal selge og må oppgi mindre areal i sin annonse. Selger ble dømt.

 

Eierskifteforsikring – selgers hjelp og kjøpers «problem»

 Når man kjøper eiendom, opplever man ofte at selger har tegnet eierskifteforsikring. Når ordet forsikring benyttes oppfatter ofte kjøper at det er en ekstra betryggelse, som forsikring oftest er. Først når kjøper klager over en mangel, skjønner man at eierskifteforsikring er til selgers fordel. Det er selger som er forsikret mot krav fra kjøper i den forstand at selger egentlig har kjøpt seg advokathjelp som besvarer alle henvendelser fra kjøper i saken. Kjøper må ved sin reklamasjon fortsatt påvise at eiendommen er mangelfull og kravet til bevis er fortsatt det samme som om det var selger som var den annen part.

Kjøper oppdager da at eierskifteselskapet kan være enda vanskeligere enn den vennlige selger man hadde å gjøre med. Da er det greit for kjøper å selv engasjere hjelp og selv om eiendomsmeglere tilbyr boligkjøpforsikring som betyr en advokat på et kontor i Oslo, er min erfaring at kjøper kommer bedre ut av det med å engasjere lokal advokat og få dekket mesteparten av disse utgiftene gjennom rettshjelpsforsikringen man har i sin vanlige boligforsikring.

 

Ønsker du en vurdering av en sak, send e-post: post@advokatnilsen.no

 

Forbruker, kjenn din rett

 

De fleste avtaler man gjør i livet, gjør man som privatperson med en næringsdrivende. Sistnevnte er den profesjonelle aktøren som kan «alt» om det han selger, mens kjøper ofte har lite kunnskap på det aktuelle området. Derfor har lovgiver laget flere lover som skal beskytte privatpersonen.

Det er først og fremt forbrukerkjøpsloven som dekker de fleste typer kjøp, bustadoppføringslova som gjelder kjøp av nye boliger/fritidsboliger og håndverkertjenestelova.  Også angrefristlova – som ikke blir mer omtalt her - beskytter en forbruker som kanskje har latt seg friste til netthandel o.l., men angrer seg.


Kjøp av bolig er ikke regnet som forbrukerkjøp. Her skjer handel stort sett fra privatperson til privatperson og ingen av partene er gitt mer beskyttelse enn den annen part.

.

Dersom man har vært bort i de nevnte (forbruker-)lovene vil man se at det er en del sentrale bestemmelser som er felles og som vil gjelde uansett hva man signerer på av avtale. Selger har altså ikke mulighet til å lage en avtale som er mindre gunstig for forbruker enn det som følger av loven. Jeg skal her peke på to ting forbruker ofte ikke er klar over.

 

Om å holde tilbake penger

Dersom det som er levert er mangelfullt (ikke i tråd med det avtalte), kan kjøper holde tilbake penger inntil mangelen er rettet opp. Denne regelen vil i praksis først og fremst gjelde ved kjøp fra håndverker eller kjøp etter bustadoppføringslova, hvor det er vanlig å betale etter utført arbeid.   


I bustadoppføringslova § 31 står det: «Har forbrukaren krav som følgje av mangelen, kan forbrukaren halde tilbake så mykje av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt».  Håndverkertjenestelova § 23 sier at: «Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen». Og forbrukertjenestelova § 28: «Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet».


Dette er viktige regler som forbrukeren ikke må gi avkall på når selger eller håndverker maser som mest på sluttoppgjør. Er man som forbruker usikker på om det leverte holder faglig kvalitet, må man få en fagmann til å vurdere det før man betaler sluttoppgjøret. I en sak jeg hadde, var det åpenbart at flislegger ikke hadde sørget for nok fall til sluk og det var også andre ting som takstmann påpekte. Heldigvis for forbruker hadde de ikke betalt mer enn 1/3 av avtalt beløp – så de holdt tilbake restoppgjør som takstmann mente ville koste å utbedre. Flislegger maste og maste på penger og nektet å gjøre noe før han fikk penger. Men loven er klar; det er håndverker (selger) som må rette opp mangel før det tilbakeholdte utbetales – ikke omvendt. Håndverker foreslo også å sette pengene på sperret konto til arbeid var utført, noe heller ikke forbruker trenger å akseptere, så det ble avslått og pengene ble beholdt på egen konto.


Det hele endte med håndverker ikke dukket opp og forbruker måtte få andre til å gjøre det, og hvor man brukte de pengene som var holdt tilbake.


En ting opp i dette er at man ikke kan holde tilbake mer penger enn hva det bil koste å utbedre – men lovgiver har sagt at forbruker har lov til å ha en viss sikkerhetsmargin dersom det er usikkert hva utbedring vil koste om tredjemann skal gjøre det.

 

Om å kreve at retting skjer innen en viss frist

Enhver som har levert et produkt eller en tjeneste vil ha pengene sine, og aller helst ikke noe reklamasjon i etterkant. Reklamasjon betyr utgifter for selger/håndverker og det kan ødelegge hele fortjenesten.  Derfor opplever ofte forbruker at selger/håndverker krangler og kanskje utsetter å diskutere mangelen.

Selv om kjøper har lyst på prisavslag, må man akseptere at selger /håndverker har rett til å utbedre mangelen. Forbruker kan i utgangspunktet ikke nekte at den som har levert, vil rette opp det som er feil, og som det står i forbrukerkjøpsloven § 29 og som gjelder også de andre tilfellene: «Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving»

Men som nevnt ovenfor kan dette ofte drøye fra selger/håndverker sin side. Da er en annen viktig forbruker-regel at utbedring skal skje uten opphold. Og enda mer spesifisert i bustadoppføringslova § 32: «Retting skal skje innan rimeleg tid etter at forbrukaren har gjort mangelen gjeldande og har gjort det mogleg for entreprenøren å rette» og håndverkertjenestelova § 24: «Retting skal skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har klaget over mangelen og gitt tjenesteyteren mulighet for å rette».

Forbruker kan altså etter man har konstatert en mangel, og etter å ha gitt selger/håndverker mulighet til å undersøke mangelen, sette en frist for utbedring. Som i saken ovenfor om bad og manglende fall, sa man til håndverker at dersom han ville utbedre måtte det skje innen 14 dager, og hvis det ikke var påbegynt innen fristen, var hans utbedringsrett tapt.  Hvilket skjedde.

Forbruker skal altså slippe å leve lenge med en mangel, og reglen gjelder uansett om selger/håndverker er fullbooket den neste måneden. Så om en håndverker sier han vil utbedre men ikke rekker det før neste måned, har håndverkeren tapt denne retten dersom forbruker nekter å gå med på slik utsettelse.

 

Om advokatutgifter ved slike saker

 

Er man så uheldig å komme i slike konflikter, har man som forbruker heldigvis forsikring på eiendommen som også heldigvis har en såkalt rettshjelpdekning. Det vil si at forsikringsselskapet dekker advokatutgifter med ca 75%. Detaljene om dette får man ved å snakke med advokat.

 

post@advokatnilsen.no

Fritidsskader – nye avgjørelser fra Høyesterett 

 

Fra tid til annen skjer det skader i dagliglivet, og ofte er de uforskyldte. Skaden bærer mer preg av uhell og tilfeldighet – og det er ofte ingen som har skyld i skaden.  Det blir likevel ofte et spørsmål om noen kan ha ansvar for det som har skjedd, avhengig av hvor og hvordan skaden skjedde. 

 

Tidlig i 2019 har Høyesterett behandlet en sak hvor en dame som satt på en spinning-sykkel på et treningssenter, falt av og skadet seg. Skadeårsak var materialtretthet/slitasje på utstyr. Kvinnen fikk nakkeskade og kunne bare jobbe 50% etter skaden. Spørsmålet var om treningssenter kunne holdes ansvarlig for skaden på objektivt grunnlag og måtte betale erstatning. Tingretten sa nei, lagmannsretten sa ja før Høyesterett enstemmig kom til at treningssenteret ikke var ansvarlig. Begrunnelsen var at slike uhell kan oppstå fra tid til annen, både på treningssenter og i daglivet ellers.

 

Dommen er nr. to i rekken av fire saker Høyesterett skal behandle om hva man kan kalle «fritidsskader». Den først dommen som kom høsten 2018 gjaldt en dame som falt av en hest hun hadde leid (betalt for å ri) på et hestesenter. Hun falt av hesten og fikk nakkeskader, og hadde først slått seg først til ro med at hun hadde vært utsatt for et hendelig uhell. Men så fikk hun høre fra en venninne at hesten hadde rykte på seg for å bukke, og at hestesenteret hadde vært kjent med dette da hun fikk leie hesten, og tok derfor opp spørsmålet om erstatning. En sterk – og nok avgjørende årsak – var altså at hestesenteret var kjent med risikoen men fortsatte å leie ut hesten.  Altså en viss skyld og hvor skaden var større enn et «vanlig» uthell.

 

Den neste saken som Høyesterett skal behandle i år gjelder en dame som fikk brudd i ryggen i forbindelse med at et utdrikningslag hadde leid (betalt) for å være med en såkalt RIB-båt. Med 9 jenter og 350 hestekrefter ombord, dundret båten litt senere mot hekkbølgen etter en passerende ferge. Eller «rosinen i pylså», som kapteinen beskrev det, under sin vitneforklaring for Gulating lagmannsrett.

 

Damen tapte saken i lagmannsretten, og lagmannsretten sitt flertall uttalte bla:

Konseptet med RIB er at det skal være en aktivitet som innebærer fart og spenning. Flertallet bemerker at det alltid vil være en risiko for at uhell kan inntreffe ved å delta på en RIB-tur. På samme måte vil det være en risiko å være passasjer i en bil. For deltakerne på RIB-turen må det ha fremstått som klart at det ville bli kjørt i bølger, og at det innebar en risiko å være med på turen. Det dreier seg ikke om ren passasjerbefordring.»

 

Selv om lagmannsrettens begrunnelse er fornuftig, er det ikke gitt at Høyesterett vil følge dette. Ja, man må som betalende passasjer forvente man fart og spenning, men man samtidig forvente at arrangører også sørger for sikkerheten. Det er arrangør som er profesjonelle part og som vet at skadepotensiale er stort om noe går galt.  Særlig når man arrangerer slikt for et utdrikningslag hvor det ofte er involvert alkohol, må arrangører tilpasse seg, ref. nevnte skadepotensiale. 

 

Den fjerde saken som skal opp, gjelder en 8 år gammel jente som ble alvorlig skadet i en alpinbakke etter en gutt på 17 år kjørte på henne i stor fart. Saken i Høyesterett gjelder om gutten var uaktsom eller ikke. og skal straffes eller ei. 


MER OM ARBEIDSRETT


Ved oppsigelse og avskjed fastsetter arbeidsmiljøloven § 15-1 at det som ledd i saksbehandlingen førbeslutning om oppsigelse eller avskjed av ansatte, skal avholdes drøftelsesmøte. Dette er et sentralt moment i saksbehandlingen og bakgrunnen for reglen er at arbeidsgiver skal være sikker på at alle hensyn er ivaretatt og alle moment er fremlagt.


Oppsummert i arbeidsmiljølovens kommentarutgave - som er sitert senere i rettspraksis;

 "Forarbeidenes understrekning av betydningen av drøftingsplikten sammenholdt med domstolens vektlegging av innholdet av drøftingene ved saklighetsvurderingen, gjør at det neppe er treffende å kalle regelen en ordensforskrift. Dersom drøftingen kunne vært holdt og det likevel er unnlatt, vil domstolene lett komme til at oppsigelsen er ugyldig. Uten grunnnlag for interesseavveiningen mellom virksomhetens og den enkeltes behov vil et helt sentralt element i saklighetsvurderingen mangle. Ugyldighet er derfor en nærliggende konsekvens. Bare der det er nokså klart at feilen ikke kan ha hatt betydning for arbeidsgiverens beslutning, kan det ses bort fra den."


Og i dom fra 2012 heter det (i fortsettelse av ovennevnte); "Når oppsigelsen i dette tilfelle er begrunnet med et faktisk forhold som har vist seg å være uriktig, og det aktuelle forhold ville blitt avklart dersom drøfting var gjennomført, kan det ut fra ovenstående ikke ses bort fra unnlatelsen."

Arbeidsgiver tapte derfor saken.

Arbeidsrett, reisetid = arbeidstid?


Et spørsmål som ofte dukker opp, er definisjonen av arbeidstid – nærmere bestemt om reise til og fra jobb er arbeidstid. Når begynner og avsluttes arbeidsdagen?


Hovedregelen er arbeidsmiljølovens § 10-1: «Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».


Det vi at for de fleste yrker, være uproblematisk ettersom man har fast arbeidsplass. Arbeidstid starer når arbeidstaker møter opp på den faste arbeidsplassen sin og avsluttes når man forlater denne.


For noen yrker er det ikke så enkelt. En håndverker som blir sendt rundt på forskjellige oppdrag har ikke noe fast arbeidsplass. Noen løser dette med at de ansatte kommer til hovedkontoret og når man reiser derfra og til oppdrag, starter dagen, på samme måte som den avsluttes når arbeidstaker returnerer til hovedkontoret samme dag. Men for mange er det mer praktisk at arbeidstaker reiser direkte fra hjemmet til den dagens arbeidssted og returnerer direkte hjem.


Er da reisetid noe som er i arbeidstiden? Kan man starte dagen med å kjøre hjemmefra kl 0800 istedenfor å møte opp på dagens arbeidssted kl 0800? Eventuelt starte hjemmefra kl 0730 og kreve betalt ekstra for ½ times kjøretid?


Og hva med folk som beordres til å reise på salgsmøter, messer etc? Er reisetid arbeidstid?


I alle yrker med slik problemstilling bør dette avklares i arbeidsavtalen. For folk som ansettes i ledende eller i særlig uavhengig stilling (arbeidsml § 10-12) er det enkelt. Der trenger man ikke dra grensen fordi i lønnen ligger både overtid og reisetid. For andre tilfeller kan det være vanskelig å bestemme dette i avtale fordi arbeidsmiljøloven § 10-1 er ufravikelig til fordel for den ansatte – det vil si at det ikke kan avtales dårligere vilkår enn lovens vilkår.


Uansett: utgangspunkt og hovedregel for alle arbeidsgiver dette kan berøre, er å tenke problem-stillingen og ikke minst bli enig med alle ansatte noen grunnleggende avtalepunkt som skal gjelde. Det kan avverge senere problemer, og jeg skal komme tilbake til hva som anbefales, helt til slutt her.


 I den senere tid har dette tema vært livlig diskutert bla arbeidsrettsadvokater. Bakgrunnen er at først var det en sak i Høyesterett om problemstillingen (om en politimanns tjenestereise) og deretter i lagmannsretten (om serviceteknikere uten fast oppmøtested). I tillegg har det vært avgjørelse i EU-domstolen samt at Høyesterett i forkant av sin sak fikk rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen (for å sikre ensartet praksis i EU/EØS kan norske domstoler be om slik uttalelse).


I EU-domstolen var saken at selskapet Tyco drev installering og vedlikehold av sikkerhetssystemer, og teknikere utførte arbeid ute hos kunder. De var først tilknyttet regionskontorer, og arbeidstiden ble beregnet fra oppmøte der. Da Tyco la ned regionskontorene, ble arbeidstiden regnet fra oppmøte hos dagens første kunde til avreise fra dagens siste kunde. Teknikerne disponerte firmabil og en mobiltelefon med en applikasjon som viste kjøreplanen. Én eller flere ganger i uken måtte de innom en sentral for å hente materialer, reservedeler mv. Etter en samlet vurdering konkluderte EU-domstolen med at reisetiden mellom bopel og dagens første og siste kunde var arbeidstid.


Høyesterett sin sak var om en politimann bosatt og tilknyttet Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane. Spørsmålet for Høyesterett, som også EØS-domstolen tok stilling til, var om reisetid i forbindelse med tjenesteoppdrag var kun reisetid (som kompenseres mindre) eller om det var arbeidstid (som kompenseres mer). 


Veldig forkortet, sa EFTA-domstolen – som Høyesterett sluttet seg til; at: «En arbeidstaker som er i en tilsvarende situasjon som den ankende part ved at han reiser til og/eller fra et annet sted enn sitt faste eller sedvanlige oppmøtested for å utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter på dette andre sted som angitt av arbeidsgiver, kan ha en viss grad av fleksibilitet og valgfrihet med hensyn til transportmiddel og alternative reiseruter. Imidlertid er denne reisetid nødvendig, og i løpet av denne tid er arbeidstakeren forpliktet til å følge arbeidsgiverens instrukser, og arbeidsgiveren kan fritt avlyse, endre eller legge til oppdrag. Under den nødvendige reisetid, som normalt ikke kan forkortes, kan arbeidstakeren ikke fritt og uten avbrudd beskjeftige seg med egne interesser og står altså til arbeidsgivers disposisjon»


I den siste saken i lagmannsretten var det spørsmålet om reisetiden til ansatte serviceteknikere i Coca-Cola. Disse hadde ikke noe fast oppmøtested, men begynte dagen hos første kunde og avsluttet hos siste kunde. Skulle reise til og fra regnes som arbeidstid?  Lagmannsretten kom til at serviceteknikerne måte anses å stå til arbeidsgivers disposisjon i hele reisetiden og det derfor var arbeidstid. Det var flere grunner til dette, bla kunne ikke serviceteknikerne selv bestemme når ting skulle utføres, de var pålagt å benytte Coca-Cola Norges tjenestebil med firmalogo, deler og verktøy under transporten. og teknikeren kunne ikke foreta private gjøremål mens bilen ble benyttet (for eksempel ikke levere/hente i barnehage).


Jeg nevnte ovenfor at sakene og betydningen av disse, har vært livlig diskutert blant arbeidsrettsadvokater. Advokater tilknyttet arbeidsgiver mener dommene er konkrete og at utgangspunktet fortsatt er at reiser til et annet enn fast oppmøtested, bare unntaksvis vil være arbeidstid etter loven. Advokater på arbeidstaker-siden sier derimot at utgangspunktet er – med henvisning til EFTA-domstolen - at reisetid til og fra annet enn fast oppmøtested skal regnes som arbeidstid.


Uansett: som arbeidsgiver og arbeidstaker bør dette tenkes gjennom og det bør så langt som mulig avklares i arbeidsavtalen. Det kan avverge senere konflikter. Det som bør avklares er:

  • Vil jobben utføres i lenger perioder på fast arbeidssted? Typisk byggebransjen, som tilsier at dette defineres om fast oppmøteplass
  • Hvilken frihet har den ansatte i tid før oppmøtetidspkt?
  • Kan arbeidstaker bestemme sin egen arbeidsdag?
  • Og ikke minst: bør man kompensere reisetid med egen sats(er)?


Avslutning av arbeidsforhold - om rus, spill og saksbehandling


Rus- eller spill-problemer vil ofte være et problem som forplanter seg til arbeidsplassen til den som har disse problemene. I og med at dette er uforenlig med å oppfylle arbeidsavtalen, vil arbeidsgiver ofte møte dette med en avskjedigelse (gå på dagen) eller en oppsigelse.


Men norsk arbeidsliv har «kjøreregler» for hvordan slike saker skal behandles, og arbeidsgiver må gjennom en vurdering og en saksbehandling før avslutning på arbeidsforholdet kan besluttes.


En av vurderingene arbeidsgiver må gjøre, er å se om man har gjort det man kan overfor den berørte, og om det finnes andre løsninger. Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven en plikt til: «å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon» (§ 1-1 d), og «bidra til et inkluderende arbeidsliv» (§1-1 f).  Domstolen har uttalt at disse formål inkluderer å tilrettelegge og inkludere de med rus- og spill-problemer.


Partene i arbeidslivet har tatt dette lenger med å etablere AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk), hvor de arbeidsgivere som er tilknyttet AKAN gjennom tariffavtaler, skal ha retningslinjer internt i bedriften for sin håndtering av saker hvor ansatte har brutt arbeidsreglementet med hensyn til ruspåvirkning/rusmiddelbruk og pengespill. Bla skal arbeidsgiver i den konkrete sak vurdere om et individuelt AKAN-opplegg kan være løsningen i forhold til ordinær personal/disiplinærsak).


Og selv om bedriften ikke er knyttet til AKAN gjennom tariffavtale, vil lovens formål og saks-behandlingsreglene ved oppsigelse/avskjed, tilsi at bedriften uansett må gjennom en slik vurdering. En arbeidsgiver kan ikke unnskylde manglende saksbehandling ved å henvise til at man ikke er tilknyttet AKAN.


Og har arbeidsgiver ikke vært gjennom en slik vurdering, kan arbeidsgiver ligge «tynt an», jf. det Høyesterett sier som et generelt utgangspunkt ved oppsigelse; «det må foretas en konkret skjønnsmessig avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner»


I en sak for lagmannsretten i 2013 ble en ansatt hos Norsk Tipping oppsagt fordi vedkommende hadde fiklet med datasystemet slik at han fikk spille for mer enn de grenser spillkortet satte.  Selv om beløpene var mindre, var det likevel et alvorlig tillitsbrudd. Oppsigelsen (bedriften valgte dette og ikke avskjed og omplasserte den ansatte i oppsigelsestiden) ble kjent gyldig i lagmannsretten med 2-1, men arbeidsgiver fikk kritikk for sin måte å behandle saken. Lagmannsretten sa bla: «Flertallet mener at Norsk Tipping må kunne bebreides for ikke å ha fulgt opp varselet om As mulige spilleavhengighet på en mer inngående måte, i tråd med de generelle råd som AKAN hadde gitt. Norsk Tipping hadde dessuten på dette tidspunkt plassert ut spillautomater i sine lokaler slik at ansatte kunne spille på disse, i strid med de generelle anbefalinger som AKAN ga på sine hjemmesider» Med andre ord at overtredelsen var selvforskyldt fra arbeidsgivers side.


Mindretallet i den saken mente at«det aktuelle sikkerhetsbruddet sannsynligvis ville ha vært unngått, dersom A på et tidligere tidspunkt hadde fått den hjelp fra sin arbeidsgiver til å håndtere sitt pengespillproblem, slik bedriften var forpliktet til etter AKAN-avtalen. Norsk Tipping var derfor forpliktet til å gi A et AKAN-tilbud etter at det aktuelle sikkerhetsbruddet ble avdekket».


Det er sannsynlig at resultatet fort kunne ugyldig oppsigelse hadde det ikke vært for at arbeidsstedet var Norsk Tipping, og problemer med å kunne jobbe videre der uten kontinuering oppsyn.


I en annen sak fra lagmannsretten som gjaldt tyveri av mindre beløp som gikk til spilling, sa retten innledningsvis «A har gjort seg skyldig i et alvorlig forhold som normalt vil gi tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelse. Men så kom retten inn på AKAN, dets retningslinjer og arbeidsgivers plikter i slike saker – og sa følgende; «Også bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 1-1 pålegger arbeidsgiveren plikt til å ta hensyn til sykdoms- og avhengighetstilstander hos arbeidstakerne og legge arbeidet til rette også for arbeidstakere med slike belastninger. Det legges til grunn at spilleavhengighet på samme måte som rusproblemer lar seg behandle og kurere»


Retten fulgte dette opp med: «Det anses overveiende sannsynlig at As handlinger er en følge av denne (spill)avhengigheten, og at misbruket ikke ville funnet sted uten denne.»


Videre: «Grovheten av forholdet må ses i lys av spilleavhengigheten, som er en sykdomstilstand som langt på vei synes å kunne likestilles med rusavhengighet. Det er heller ikke uten betydning at det i et slikt avhengighetstilfelle er en sykelig trang til spill og ikke økonomisk vinning som er drivkraften for handlingene.


Det synes på det rene at problemet … lot seg løse på andre måter enn oppsigelse uten at dette i særlig grad vanskeliggjorde gjennomføringen av As arbeidsoppgaver.»


Ett moment for retten var at arbeidsgiver var en stor bedrift og omplassering var mulig, men dommen gir arbeidsgiver nyttig påminnelse om at det ikke er rett frem med å gi noen «sparken».


I en annen sak hadde arbeidsgiver i noen møter i løpet av de månedene etter forholdet skjedde, snakket med den ansatte om forholdet og hvordan den ansatte kunne komme på beina igjen, herunder var det skissert andre løsninger. Arbeidsgiver hadde helt sikkert gode intensjoner med dette, men arbeidsgiver satte seg selv i en vanskelig situasjon om man deretter nærmest ombestemmer seg uten videre, og gir oppsigelse/avskjed. Ikke misforstå; arbeidsgiver plikter å vurdere alle muligheter og gå gjennom en saksbehandling, men sier man først at dette er løsbart, må man følge det.  


Man må etter denne korte gjennomgangen ikke tro at spill- eller rus ikke kan medføre oppsigelse eller avskjed. I de fleste tilfeller vil nettopp avslutning på arbeidsforholdet være et riktig resultat, men arbeidsgiver plikter å ta vare på arbeidstaker, og vurdere alternativer, herunder behandling. Det betyr også at arbeidsgiver må sette seg inn i AKAN sine retningslinjer.


Og hvis ikke saksbehandlinger gjort riktig, er veien til usaklig oppsigelse kort.


Kjøp av eiendom – feil oppmålt areal


Av og til når man kjøper seg en bolig, finner man ut i etterkant at areal i bolig ikke er så stort som selger opplyste om i prospekt m.m. Man tror for eksempel man har kjøpt 80m2 mens senere oppmåling avslører at dette er feil og areal bare er 75m2. Det foreligger da et arealavvik og en mangel i kjøpsrettslig forstand.


Oppdager man dette som kjøper, må det – som ellers i alle kjøpssituasjoner – skriftlig reklameres med en gang. Det er likt i alle kjøpssituasjoner (også kjøp av håndverkertjenester), og er omtrent likelydende med avhendingslova § 4-19 «Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er»


Sier du ikke fra innen rimelig tid, risikerer du å tape kravet ditt – uansett hvor klart mangelen er.  Er du ikke sikker på hvor stor feilen er, ta et forbehold om å få komme tilbake til dette etter hvert.


Når det gjelder arealavvik, har domstolene sagt at utgangspunktet er at dersom feilen prosentmessig er over 5%, er det en mangel. Mindre avvik kan altså aksepteres, men det er en sammensatt vurdering hvor også mangler over 5% unntaksvis aksepteres.


Er det en slik mangel, har man krav på prisavslag. Dette er en skjønnsmessig vurdering av retten hvor man tar utgangspunkt i pris pr kvadratmeter, men som regel blir prisavslaget mindre. Kjøper har alltid sett eiendommen og viste hva man kjøpte, så feil kvadratmeter har egentlig kun betydning når eiendommen skal selges og nye kjøpere som oftest betaler mindre for oppgitt kvadratmeter.


I mange tilfeller har takstmann bommet og målt areal som egentlig ikke skal måles opp iht reglene for dette. Typisk er dette er hvor det er skråtak. For at et areal skal være måleverdig må det være minst 1,90 m takhøyde og en bredde på minst 60 cm.


Et tilfelle hvor areal faktisk befinner seg i boligen, men ikke skal måles, er et såkalt uegentlig arealavvik.


Også her er utgangspunktet 5%, men ofte vil man ikke få noe prisavslag selv om feilen er litt større. Det er også her en sammensatt vurdering, men hvor det forholdet at man rent faktisk kan benytte arealet, kan medføre at man ikke får prisavslag.


Det er som i mange mangels-saker ved fast eiendom, ingen fasit på dette.Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd


Jeg får av og til henvendelser fra folk som lurer på hvordan man skal dele etter et samlivsbrudd. Det er ofte vanskelig å svare på dette, særlig når det er samboere som har vært sammen lange og hvor det ikke foreligger noe samboeravtale.


Utgangspunktet er klart: at man blir samboere medfører ikke at det partene da eier eller senere blir eier av, blir sameie mellom dem. Utgangspunktet er at hver fortsatt eier sitt. Skal samboere bli sameiere i felles bolig eller andre eiendeler, må dette ha grunnlag i en avtale mellom partene eller det man i jussen kaller annet rettsstiftende moment.


Sistnevnte betyr at sameie oppstår dersom eiendelen blir innbrakt på en slik måte at den etter en konkret vurdering anses å tilhøre samboerne i fellesskap. Ervervet må være resultat av felles innsats fra samboerne, og som hovedregel også ha preg av et felles prosjekt. I særlige tilfeller kan sameie være resultat av at samboere har vært sammen så lenge og hatt så sammenvevd økonomi at det ikke er mulig å fastslå hvem som eier hva.


Når man skal vurdere om det er oppstått sameie ut fra felles innsats og felles prosjekt, tar man utgangspunkt i hver av partenes direkte og indirekte bidrag til ervervet. Direkte økonomiske bidrag kan være betaling av deler av kjøpesummen eller avdrag på boliglån. Betaling av renter på boliglån anses derimot som dekning av forbruksutgifter og vil ikke ha betydning. Annet direkte bidrag kan være arbeidsinnsats ved oppgradering som har ført til en verdiøkning av eiendommen.


Eksempler på indirekte bidrag er betaling av mer enn halvparten av samboernes felles forbruksutgifter og arbeid i hjemmet. Et moment vil da være om slik indirekte innsats har bidratt til å frigjøre midler eller tid for den annen part av betydning for dennes mulighet til å foreta nedbetaling av boliggjelden.


Spørsmålet om det er etablert sameie, og eventuelt størrelsen av hver av partenes andel, avgjøres etter en skjønnsmessig helhetsvurdering. Graden av medvirkning til ervervet står sentralt. Også ikke-økonomiske momenter kan ha betydning. Har den ene partens innsats i hovedsak skjedd gjennom indirekte bidrag, kan det også bli lagt vekt på hvilket fellesskap som har vært rundt planlegging, anskaffelse og bruk av eiendelen.


Man skal ved en tvist finne frem til hva som er de reelle eierforholdene. Formelle eierposisjoner i feks. låneavtale, skjøte, partenes selvangivelser mv. vil da alltid være viktig og det må partene alltid være bevist på. Ikke la eiendommen stå på den andre dersom det ikke er helt riktig, og sørg eventuelt senere for å få endret det om forholdene endrer seg. Problemet med samboere er at tinglysning av eierforhold, må det betales dokumentavgift (2,5%), noe man bla slipper når ektefeller gjør det samme. Sørg da eventuelt for å lage en skriftlig avtale.


Uten samboeravtale eller løpende skriftlige avtaler ved erverv, er dette opphav til mange konflikter. Partene kan ha forskjellige oppfatninger om hva som faktisk har skjedd (uenighet om fakta), og en advokat kan komme til å vektlegge noe en annen ikke vektlegger på samme måte (uenighet om hva som juridisk skal vektlegges og hvor mye).


Ett bevist forhold til dette med å sørge for at eierandel fremgår på sentrale dokument (skjøtet etc.), eventuelt en samboeravtale vil gjøre alt enklere.Ekspropriasjon


Ekspropriasjon, eller oreigning som det heter på nynorsk, innebærer kort fortalt at det offentlige ved tvang skaffer seg eierskap til eiendom, eller rettigheter i eiendom, mot å måtte betale et fastsatt vederlag. Det skjer typisk når offentlige bygge- og anleggstiltak skal gjennomføres, for eksempel når skipstunnelen ved Stad nå skal bygges. Da må Kystverket skaffe seg det areal som er nødvendig for å gjennomføre planene, og slik   arealerverv kan skje ved minnelig avtale, men om partene ikke blir enige, må Kyst-verket overta areal ved tvang (ekspropriere).


Spørsmålet som da oppstår, er vederlaget til den som blir berørt av tvangsovertakelsen.

Det er noen hovedpunkter:

  • Den som blir berørt, skal som i erstatningsretten, få økonomisk kompensasjon som i størst mulig grad stiller den berørte (skadelidte) i en situasjon lik den før skaden inntraff
  • Det er forvaltningen har myndighet til å beslutte ekspropriasjon, mens det er domstolens oppgave å utmåle erstatning


Den som berøres av byggetiltak, har ikke bedt om det. Man ønsker fortsette å bo slik man har gjort, og ønsker slett ikke å miste verken hus eller eiendom ellers. Derfor er det overordnede hensynet i ekspropriasjonsretten, å holde den som mister eiendom, skadesløs i økonomisk forstand, slik grunnlova § 105 også sier: «Krev omsyn til samfunnet at nokon må gje frå seg sin faste eller rørlege eigedom til offentleg bruk, skal ho eller han få fullt vederlag av statskassa».


De nærmere regler for den konkrete utmålingen (fastsettelsen) av erstatning er fastsatt i ekspropriasjonserstatningsloven.


Utgangspunktet er lovens § 4 som sier at: «Verdsetjinga skal gjerast på grunnlag av salsverdien, jf. § 5, eller bruksverdien, jf. § 6». Erstatning kan altså enten utmåles som tapt salgsverdi eller tapt bruksverdi, og det verdsettingsprinsipp som gir den høyeste erstatningen for grunneieren, skal benyttes.


I tillegg er det et tredje alternativ i ekspropriasjonserstatningsloven § 7: «Ved oreigning​ av eigedom​ som eigaren​ nyttar til bustad, fritidshus eller eiga verksemd, skal vederlag for bygning eller anlegg med turvande tomt fastsetjast på grunnlag av utgiftene til attkjøp av annan eigedom til tilsvarande bruk, så framt attkjøp må reknast som naudsynt for at eigaren skal haldast skadelaus»


Kort oppsummert: når det skal fastsettes erstatning, er hovedregelen salgsverdi (om dette, se under), eventuelt bruksverdi (se også under). Gjelder ekspropriasjonen bolig,

fritidshus eller egen virksomhet, kan erstatning til gjenkjøp være grunnlaget for erstatning dersom dette antas å gi høyest verdi for den berørte (se også under).


Om salgsverdi


Det ligger egentlig i ordet hva dette er. Det er markedsverdien, slik også eksprop-riasjonserstatningsloven § 5 sier: «Vederlag etter salsverdi skal fastsetjast på grunnlag av det som må reknast med at vanlege kjøparar ville gje for eigedomen ved friviljug sal»


Relevante momenter for å fastsette vederlaget, er listet opp i paragrafens andre ledd.  Det er først og fremst eiendommens beliggenhet og påregnelig utnytting, vurdert etter forholdene på stedet. I tillegg må man legge vekt på hvilke priser andre eiendommer som kan sammenlignes med den eksproprierte eiendommen er omsatt for. Og eventuelle andre relevante faktorer må tas inn.  


Hva som er påregnelig utnytting, vurderes ut fra de faktiske forhold, men også ut fra hvilke reguleringsbestemmelser som er for eiendommen. Og som nevnt; man må trekke inn hva tilsvarende eiendommer har vært omsatt for (dvs. solgt for). I rettsavgjørelser har man sagt at det er først og fremst verdi ved frivillige salg som man skal sammenligne med.


Om bruksverdi


Etter ekspropriasjonserstatningsloven § 6 fastsettes erstatningen med utgangspunkt i avkastningen som eiendommen gir eieren ved påregnelig utnytting. Hvilken erstatning bruksverdiprinsippet vil gi, avhenger selvsagt av hva slags bruk som vil bli lagt til grunn ved beregningen.


Samtidig sier § 6 at det i tillegg skal «gjevast vederlag etter dagens pris for dei ressursane på eigedomen som vert oreigna og som har salsverde som standskog, jord, sand- og grusforekomster m.v. når dette er pårekneleg etter første punktum».


Det er altså eierens fremtidige bruk som er utgangspunktet for verdsettingen, hvordan eieren sannsynligvis ville ha utnyttet eiendommen. Som Høyesterett sier i en dom; «Det naturlige utgangspunktet vil være ekspropriatens aktuelle bruk av arealet, men det må også vurderes om det er sannsynlig at eiendommen ville blitt utviklet videre i overskuelig fremtid. Både forhold knyttet til driften av den individuelle landbrukseiendommen og utviklingen i landbruksnæringen generelt vil her spille inn»


For de tilfeller bruksverdi er høyere enn salgsverdi, er det bruksverdi som skal fastsettes som erstatning.


Om gjenkjøp


Som nevnt ovenfor er det et tredje alternativ der ekspropriasjon gjelder bolig, fritidshus eller egen virksomhet. Her kan man få erstattet gjenkjøpsverdi dersom dette gir høyest verdi.


Loven har tatt høyde for at salgsverdi og bruksverdi ikke alltid vil gi en erstatning som dekker kostnadene ved å skaffe seg en ny tilsvarende eiendom. Det avgjørende for om dette tredje alternativ skal benyttes er om dette er: «naudsynt for at eigaren skal haldast skadelaus»


Det er nå det begynner å bli vanskelig For når er det nødvendig å benytte gjenervervs-erstatning for å bli holdt skadesløs, og når er det ikke nødvendig?


Høyesterett har i flere konkrete saker satt strenge krav til å benytte gjenanskaffelses-verdi, bla i en dom har de sagt følgende: «Er det markedsmessig mulighet for dette, vil omsetningsverdien av den avståtte eiendom være utgangspunktet for erstatningen, eventuelt med tillegg for anskaffelsesomkostninger ved et kjøp, flytningsomkostninger etc. Først hvis man må se bort fra slikt erstatningskjøp som en realistisk mulighet, kommer gjenanskaffelsesverdien inn som det ytterste maksimum for erstatningen»


Med andre ord: i mange tilfeller vil salgs- eller bruksverdierstatningen være stor nok til å sette den berørte i stand til å gjenerverve i bruktmarkedet. Hvis det er et godt bolig-marked på stedet, vil markedsverdien av en bolig ofte tilsvare kjøpsprisen på en annen, tilsvarende bolig. Da har domstolene sagt at det ikke «naudsynt» å gi den berørte gjenervervserstatning for å holde ham «skadelaus».


I en dom fra lagmannsretten er dette illustrert godt; «Etter lagmannsrettens syn kan NN forut for fraflytting av eiendommen – ved å disponere en erstatning på kr. 3 700 000 – gå ut i bruktmarkedet å erverve annen eiendom i et likeverdig strøk som gir samme bokvalitet og samme bruksmuligheter». Lagmannsretten viser så til en rekke konkrete eiendommer på markedet.


Det har også vært tilfeller hvor eiendommen har vært spesielt tilpasset, eller er enestående i sitt område, som gjør at man får gjenanskaffelsesverdi.


Generelt vil gjenanskaffelsesverdi måtte vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle. Hvordan er boligmarkedet på det aktuelle området, er boligen spesiell, har den en særegen verdi som man ikke finner tilsvarenende av?


Det er selvsagt heller ikke noe i veien for at partene avtaler gjenanskaffelsesverdi som det eneste grunnlag for utmåling av erstatning.