Lønn som fortjent

Lønn som fortjent?

 

Arbeidsmiljøloven er omfattende og har mange bestemmelser som beskytter den svake part, den ansatte.  Men hva en ansatt skal tjene sier ikke loven noe om, dette må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen som partene plikter å inngå, se arbeidsmiljøloven § 14-6.

Det betyr at arbeidstaker må forhandle med arbeidsgiver lønnen. I mange tilfeller er det ikke noe problem fordi arbeidsgiver tilbyr en lønn som er lik den andre i tilsvarende stilling har, eventuelt er lønnsbetingelsene bestemt gjennom tariffavtaler – om partene er organisert.


 I forbindelse med at mange utlendinger, særlig fra Øst-Europa, kom til Norge for å jobbe, ble det inngått mange rare arbeidsavtaler. Felles for disse avtalene var at lønnen ble satt veldig lavt, som gjorde at utledningene tjente veldig lite (sosial dumping). At arbeidsgiver foretrakk disse fremfor norske arbeidstakere, og på den måten stengte norske arbeidstakere ute, var en naturlig konsekvens av dette.


Dette gjorde at lovgiver så nødt til å innføre minstelønn for enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft skulle få dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.  I dag gjelder det innen bygg, renhold, skipsindustri og noen andre yrker hvor utlendinger vanligvis tar jobb. Arbeidsgiver er altså nødt til å betale den minstelønn som er lovfestet.


Men det er fortsatt mange bransjer som ikke har slik minstelønn, særlig i servicenæringen. Her er ofte grunnlønnen lav og det betales i tillegg provisjon. Problemet for ansatte med slike ordninger er at man da ikke får kompensert ugunstig arbeidstid i tillegg til at timelønn blir lav.  Dette er ikke bare problem for utlendinger men også for norske arbeidstakere.


Og det hjelper ikke for arbeidstakere å snakke med arbeidstilsynet om dette. Lønnsforhandlinger er ifølge arbeidsmiljøloven en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  Arbeidstaker er derfor prisgitt arbeidsgivers velvilje, og arbeidstaker er ofte stilt overfor et valg om å få en jobb med arbeidsgivers betingelser eller gå arbeidsledig.  Og ofte har arbeidsgiver ytterligere et vilkår om arbeidstaker ønsker jobben; ikke organiser deg, da får du ikke jobben.


Dette vil dessverre bli et økende problem når arbeidsmarkedet blir tøffere. Det er derfor forunderlig at arbeidstilsynet ikke ser at det er behov for minstelønn i flere bransjer.